Disclaimer

Deze site is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uitgesloten dat u informatie tegenkomt die onvolkomenheden bevat. Aan deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
De therapieën van de natuurgeneeskundige praktijk van Theo Dijkstra hebben als doel het bevorderen van genezings- en bewustwordingsprocessen. De therapieën zijn niet bedoeld als vervanging van medische interventie. Elke behandeling is individueel afgestemd op de persoon. Mijn therapieën zijn gereedschappen om een optimale fysieke- en emotionele balans te maken en op deze manier lichaam en geest de gelegenheid te geven te herstellen.
Indien U wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen U en de desbetreffende specialist, dokter of therapeut. Mijn therapieën zijn alleen bedoeld de genezing te versnellen. Daarom is het belangrijk om contact over de medicatie te blijven houden met degene die de medicatie heeft voorgeschreven.
De natuurgeneeskundige praktijk van Theo Dijkstra neemt geen enkele verantwoordelijkheid over van andere therapievormen en therapeuten. Theo Dijkstra onthoudt zich van uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines. Hoewel de therapieën van Theo Dijkstra goede resultaten hebben opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor een ieder zal werken. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, genezingsproces, bewust- wordingsproces en voor wat je met de therapieën van natuurgeneeskundige praktijk Theo Dijkstra doet. De verantwoordelijkheid kan ook nooit worden afgeschoven op degene die de therapieën hebben ontwikkeld en uitgevonden.
De natuurgeneeskundige praktijk Theo Dijkstra is ook niet verantwoordelijk voor de aan deze site gekoppelde bestanden en sites van derden.

Privacy statement

Theo Dijkstra

Theo Dijkstra , gevestigd aan De Triemen 1, 9296 MB Triemen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Theo Dijkstra  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of werkzaam bent binnen Theo Dijkstra .

 

 1. Contactgegevens
 • Handelsnaam: Theo Dijkstra
 • Website: www.bewust-gezonder.nl
 • Adres: De Triemen 1, 9296 MB Triemen
 • Telefoon: 06-505 889 81
 • KvK-nummer: 01153596
 1. Doeleinde(n) verwerking(en) van persoonsgegevens

Theo Dijkstra  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voorbeelden:

 • (Mobiele telefoonnummer) U telefonisch te kunnen informeren over onze diensten.
 • (Naam, woonadres eventueel E-mailadres) Om een factuur op te kunnen maken en te kunnen sturen.
 • (E-mailadres) Om onze nieuwsbrief digitaal per e-mail aan u te kunnen verstrekken.
 • (Geslacht en medische gegevens) Onze dienst zorgvuldig te kunnen uitvoeren.
 • Theo Dijkstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om een deugdelijke overeenkomst tot stand te brengen met onze huidige en toekomstige klanten, leveranciers en samenwerkingspartners.
 1. Grondslag(en) verwerking(en) van persoonsgegevens

De wettelijke grondslag op basis waarvan Theo Dijkstra  persoonsgegevens verwerkt is ‘toestemming’, de ‘noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst’ en de ‘noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting’ conform artikel 6 van de AVG. Theo Dijkstra  verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden welke hierboven vermeld zijn (onderdeel 2). Theo Dijkstra  verzamelt de persoonsgegevens van de betrokkene zelf en deelt deze gegevens niet met derden zonder dat daar een grondslag voor is. Gegevens die door de betrokkene zijn ingediend middels het contactformulier op de website worden tevens opgeslagen op de server van de hostingwebsite.

4. Inzage, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theo Dijkstra . en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.

Theo Dijkstra  zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst te voltooien, of om een product of dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product of dienst. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers die in dienst zijn bij Theo Dijkstra  en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn.

Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Theo Dijkstra  uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Verwerking(en) van persoonsgegevens met derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer Theo Dijkstra  wel persoonsgegevens deelt met derden dient Theo Dijkstra  ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. Theo Dijkstra heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar Theo Dijkstra  gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient Theo Dijkstra  zo’n overeenkomst mee te sluiten.

De enige partij waarmee Theo Dijkstra persoonsgegevens deelt is het bedrijf dat de boekhouding voor Theo Dijkstra uitvoert.

 

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Theo Dijkstra  dient een maximale bewaartermijn vast te stellen voor bovenstaande gegevens. Voor de persoonsgegevens en medische persoonsgegevens van klanten is deze bewaartermijn gesteld op 15 jaren. De reden hiervoor is dat deze bewaartermijn voort komt als eis vanuit de bedrijfsverzekering. Financiële gegevens dat in de boekhouding wordt opgenomen blijven 7 jaren bewaard in verband met belastingverplichtingen vanuit de belastingdienst. Gegevens zoals een ingestuurde C.V. of sollicitatiebrief zal tot vier weken na sluiting van de vacature bewaard blijven. Betrokkene kan inzage, wijziging of vernietiging van de gegevens verzoeken aan het vooraf bepaalde aanspreekpunt binnen Theo Dijkstra .

 1. Beveiliging van privacy- en persoonsgegevens

Theo Dijkstra  neemt de bescherming en beveiliging van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om wangebruik, onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Theo Dijkstra  heeft haar ICT diensten en services dan ook op een passende manier beveiligd om inbreuk, op welke manier dan ook, op privacy- en (persoons)gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem  contact op met ons.

Bewust-gezonder.nl

De weergave is te klein om de site te tonen. Bekijk deze website a.u.b. op een ander apparaat.
Contact

  De Triemen 1
  9296 MB Triemen
 Whatsapp
 06-505 889 81